Niniejsze Warunki użytkowania (niniejsza „Umowa”) jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Karman Healthcare, Inc. i jej podmioty stowarzyszone, Produkty gumowe Coi, Inc. i Karma (łącznie „Karman”) a ty osobiście i, jeśli ma to zastosowanie, w imieniu podmiotu, dla którego jesteś za pomocą dowolna z Witryn lub Usług (łącznie „ty” lub „twoje”) dla naszego wózki inwalidzkie. Niniejsza Umowa reguluje dostęp i korzystanie ze strony internetowej Karman www.KarmanHealthcare.com oraz wszelkie inne strony internetowe będące własnością lub obsługiwane przez Karman („Witryny”) i wszystkie usługi świadczone przez Karman za pośrednictwem takich Witryn („Usług”), dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Data wejścia w życie niniejszej Umowy to 9 marca 2020 r.

PRZEZ DOSTĘP LUB za pomocą UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZECZYTANIE, ZROZUMIENIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE NINIEJSZĄ UMOWĄ ZAWIERAJĄCĄ UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POZWU ZBIOROWEGO. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA BYCIE W TYM ZWIĄZANIEM, NIE UŻYWAJ ŻADNEJ WITRYNY ANI NIE UŻYWAJ ŻADNYCH USŁUG.

Niniejsza Umowa uzupełnia, ale nie zastępuje, wszelkie warunki, które regulowały korzystanie z dowolnej Witryny lub dowolnych Usług od Daty wejścia w życie; pod warunkiem jednak, że w przypadku konfliktu między niniejszą Umową a takimi warunkami, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo.

Niektóre Usługi podlegają dodatkowym warunkom, które są przedstawiane podczas używania lub tworzenia konta w celu korzystania z takich Usług. W przypadku konfliktu między niniejszymi warunkami a dodatkowymi warunkami określonej Usługi, dodatkowe warunki będą miały wpływ na tę Usługę. Nie korzystaj z żadnych Usług podlegających dodatkowym warunkom, chyba że zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy i tymi dodatkowymi warunkami.

za pomocą Witryny i Usługi.

Przyznanie praw. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej Umowy, Karman udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego prawa do korzystania z Witryn i Usług oraz wszelkich treści i materiałów udostępnionych użytkownikowi w związku z korzystaniem z Witryn lub Usługi, wyłącznie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w niniejszej Umowie, wszelkich dodatkowych warunków mających zastosowanie do określonej Usługi lub wszelkich instrukcji użytkowania, które Karman może od czasu do czasu udostępniać.

Konta i dostęp. Aby korzystać z niektórych Usług, musisz utworzyć konto dostępny poprzez nazwę użytkownika i hasło. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła oraz za każde użycie swojej nazwy użytkownika i hasła, w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek użycie przez nieupoważnione osoby trzecie. Pracownicy Karman nigdy nie będą pytać o Twoje hasło. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła lub jeśli uważasz, że ktoś mógł uzyskać Twoje hasło, skontaktuj się z firmą Karman. Ponosisz odpowiedzialność za dostęp do Internetu, sprzęt lub oprogramowanie, które są niezbędne lub odpowiednie do ułatwienia korzystania z Witryn lub Usług lub dostępu do nich.

Zakończenie. Możesz przestać uzyskiwać dostęp lub za pomocą Witryny lub Usługi w dowolnym momencie. Karman może zakończyć dostęp użytkownika do Witryn lub Usług w całości lub w części, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że naruszyłeś którykolwiek z warunków niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu nie będziesz mógł uzyskać dostępu do Witryn ani korzystać z Usług. Jeśli dostęp użytkownika do Witryn lub Usług zostanie zakończony, Karman może zastosować wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Witryn lub Usług, w tym między innymi barier technologicznych, mapowania IP i bezpośredniego kontaktu z Internetem dostawca usługi. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać na czas nieokreślony, chyba że firma Karman zdecyduje się ją wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy jakiekolwiek otwarte konto zostało zamknięte przez użytkownika lub firmę Karman, czy też użytkownik nadal korzysta lub nadal ma prawo do korzystania z Witryn lub Usług.

Prawa własności intelektualnej. za pomocą Witryny lub Usługi nie dają użytkownikowi prawa własności ani żadnych praw do jakichkolwiek materiałów lub treści, które mogą być dostarczone w związku z korzystaniem z Witryn lub Usług, z których wszystkie są własnością firmy Karman, jej licencjodawców lub innych podmiotów i jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Nie będziesz używać, wyświetlać, wykonywać, kopiować, reprodukować, przedstawiać, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, przesyłać, udzielać sublicencji lub w inny sposób rozpowszechniać lub udostępniać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów lub treści udostępnionych użytkownikowi w związku z korzystaniem z niego. Witryn lub Usług, bez wyraźnej zgody właściciela, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie lub jakichkolwiek dodatkowych warunkach mających zastosowanie do określonej Usługi. za pomocą Witryny lub Usługi nie dają żadnych praw do używania jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, strojów handlowych, nazw handlowych itp., wykorzystywanych w związku z Witrynami lub Usługami, bez wyraźnej zgody właściciela na powiązane wózek inwalidzki produktów.

Twój komentarz. Przesyłając firmie Karman pomysły, sugestie lub cokolwiek innego na temat Witryn lub Usług (takich jak sposoby ulepszenia dowolnych Usług), zgadzasz się, że firma Karman może korzystać z tych informacji zwrotnych z dowolnego powodu, bez zapłaty lub innego wynagrodzenia dla Ciebie, na zawsze i na całym świecie. Nie przesyłaj firmie Karman żadnych opinii, w których nie chcesz przyznać takich praw.

Witryny i treści osób trzecich. Karman może zapewnić dostęp do stron internetowych osób trzecich, materiałów lub innych informacji osób trzecich. Korzystanie z takich witryn internetowych, materiałów lub innych informacji osób trzecich będzie podlegać warunkom, na które zgadzają się Państwo i strona trzecia. Firma Karman może wykorzystywać materiały stron trzecich lub inne informacje stron trzecich w celu świadczenia Usług użytkownikowi. Zgadzasz się, że firma Karman nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub inne informacje stron trzecich, niezależnie od tego, czy do takich materiałów masz bezpośredni dostęp, czy też są one wykorzystywane przez firmę Karman podczas świadczenia Usług, w tym za to, czy informacje są dokładne lub czy informacje są odpowiednie do Twojego użytku lub użytkowania w związku z Usługami. Zgadzasz się, że firma Karman nie ponosi odpowiedzialności za to, czy informacje osób trzecich, do których uzyskałeś dostęp, są dostępne do Twojego użytku, za działanie lub działanie jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej, za jakiekolwiek produkty lub usługi reklamowane lub sprzedawane przez jakąkolwiek stronę trzecią (w tym na lub za pośrednictwem witryny internetowej osoby trzeciej) lub za jakiekolwiek inne działanie lub zaniechanie jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Zabronione zachowanie. Korzystając z Witryn lub Usług, możesz korzystać z Witryn lub Usług oraz wszelkich materiałów lub treści udostępnionych w związku z korzystaniem z Witryn lub Usług wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie lub wszelkim dodatkowym warunkom, które mają zastosowanie do konkretnej Usługi i, bez ograniczania powyższego, w żadnym wypadku podczas korzystania z Witryn lub Usług lub jakichkolwiek materiałów lub treści udostępnionych w związku z korzystaniem z Witryn lub Usług: (i ) naruszają, naruszają lub przekraczają jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony; (ii) zakłócać lub ingerować w bezpieczeństwo, uwierzytelnianie użytkownika, udostępnianie lub korzystanie z Witryn lub Usług; (iii) ingerować lub uszkadzać Witryny lub Usługi; (iv) podszywać się pod inną osobę lub podmiot, fałszywie przedstawiać swoją powiązania z osobą lub podmiotem (w tym Karman) lub używać fałszywej tożsamości; (v) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryn lub Usług; (vi) angażować się, bezpośrednio lub pośrednio, w przesyłanie „spamu”, łańcuszków, wiadomości-śmieci lub innego rodzaju niechcianego nagabywania; (vii) gromadzić, ręcznie lub w sposób automatyczny, informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody lub innych informacji dotyczących Witryn lub Usług; (viii) przekazywać firmie Karman fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje; (ix) naruszać jakiegokolwiek prawa, zasady lub regulacji; (x) angażować się w jakąkolwiek działalność, która zakłóca zdolność jakiejkolwiek strony trzeciej do korzystania lub korzystania z Witryn lub Usług; (xi) umieszczać w ramkach fragmenty Witryn w ramach innej witryny internetowej; lub (xii) pomagać jakiejkolwiek stronie trzeciej w angażowaniu się w jakąkolwiek działalność zabronioną niniejszą Umową.

Zmiany. Karman może zmienić lub przerwać dowolne Witryny lub Usługi w dowolnym momencie bez odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Karman może w dowolnym momencie zmienić niniejszą Umowę. Powiadomienie o zmianach w niniejszej Umowie zostanie udostępnione za pośrednictwem Witryn lub Usług. Modyfikacje wejdą w życie czternaście dni po ich opublikowaniu, chyba że w powiadomieniu o modyfikacji podano inną datę wejścia w życie lub obowiązujące prawo wymaga wcześniejszego zastosowania. Jeśli nie zgadzasz się na zmodyfikowane warunki Witryny lub Usługi, musisz zaprzestać korzystania z tej Witryny lub Usługi.

Polityka prywatności. Zgadzasz się, że Polityka Prywatności Karman reguluje warunki, na jakich Karman może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane.

Naruszenie praw. Karman szanuje Twoje prawa. Jeśli uważasz, że jakakolwiek osoba trzecia narusza Twoje prawa lub niewłaściwie przywłaszcza Twoje informacje poufne poprzez korzystanie z Witryn lub Usług przez taką osobę trzecią lub dostęp do nich, skontaktuj się z nami.

ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA I ODSZKODOWANIE.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI. KARMAN DOSTARCZA WITRYNY I USŁUGI NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. KARMAN NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNY, USŁUGI, ICH KORZYSTANIE, JAKIEKOLWIEK INFORMACJE DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z WITRYNAMI LUB USŁUGAMI: (I) BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB BEZPIECZNE, (II) BĘDĄ WOLNE OD WAD, NIEDOKŁADNOŚCI LUB BŁĘDÓW, (III) SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB (IV) BĘDZIE DZIAŁAĆ W KONFIGURACJI LUB Z INNYM SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM, Z KTÓREGO UŻYWA UŻYTKOWNIK. KARMAN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI INNYCH NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE W NINIEJSZEJ UMOWIE I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY OGRANICZENIAMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I NIENARUSZANIA PRAW. KARMAN NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, TOWARÓW LUB USŁUG OSÓB TRZECICH, OTRZYMANYCH LUB UDOSTĘPNIONYCH ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK LINKÓW UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ WITRYNY LUB USŁUGI UŻYWANE PRZEZ INNE USŁUGI LUB DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ KARMAN. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JAKO TAKIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

WYŁĄCZENIE SZKÓD. KARMAN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, KARNE LUB SZCZEGÓLNE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH LUB UTRATĄ DOBREJ WOLI) WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYN LUB USŁUG, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, NA KTÓRYCH SĄ PODSTAWOWE, NAWET W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARMAN WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB USŁUGAMI NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ ZA USŁUGI.

PRAWA PAŃSTWOWE. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JAKO TAKIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK PRAWNY NIE JEST ZASADNICZY.

Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Karman i jej pracowników, przedstawicieli, agentów, podmioty stowarzyszone, rodziców, dyrektorów spółek zależnych, członków zarządu, członków, menedżerów i udziałowców („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) przed wszelkimi szkodami, stratami, kosztami lub wydatkami (w tym bez ograniczenia, honoraria adwokackie i koszty) poniesione w związku z jakąkolwiek osobą trzecią roszczenie, żądanie lub działanie („roszczenie”). . Jeśli jesteś zobowiązany do zapewnienia odszkodowania zgodnie z niniejszym postanowieniem, Karman może, według własnego uznania, kontrolować rozdysponowanie wszelkich roszczenie na twój wyłączny koszt i koszt. Nie ograniczając powyższego, nie możesz rozstrzygać, kompromitować ani w żaden inny sposób rozporządzać żadnymi roszczenie bez zgody Karman.

Sprzeczanie się.

Prawo rządowe. Niniejsza Umowa podlega, będzie interpretowana i stosowana we wszystkich aspektach zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez względu na jakiekolwiek postanowienia dotyczące konfliktów praw.

Nieformalne rozwiązanie. Jeśli masz jakikolwiek spór z nami lub jakąkolwiek powiązaną stroną trzecią wynikający z, odnoszący się lub związany z Witrynami lub Usługami, zgadzasz się na kontakt z nami; podać krótki, pisemny opis sporu i swoje dane kontaktowe (w tym nazwę użytkownika, jeśli spór dotyczy konta); i daj firmie Karman 30 dni na rozwiązanie sporu w sposób satysfakcjonujący. Jeśli Karman nie rozwiąże sporu w drodze negocjacji w dobrej wierze w ramach tego nieformalnego procesu, możesz kontynuować spór zgodnie z poniższą umową arbitrażową.

Umowa arbitrażowa. Wszelkie roszczenia firmy Karman lub roszczenia użytkownika, które nie zostały rozwiązane w ramach nieformalnej procedury rozstrzygania, wynikające z niniejszej Umowy, odnoszące się do niej lub związane z nią, muszą być dochodzone indywidualnie w wiążącym arbitrażu administrowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) w zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Handlowego i Procedurami Uzupełniającymi Spory Konsumenckie. Niniejsza Umowa i każda jej część stanowią dowód transakcji obejmującej handel międzystanowy, a Federalna Ustawa Arbitrażowa (9 USC §1 i nast.) będzie miała zastosowanie we wszystkich przypadkach i będzie regulować interpretację i egzekwowanie zasad arbitrażu i postępowania arbitrażowego. Orzeczenie wydane przez arbitra może zostać wydane w każdym sądzie właściwym. Oprócz i niezależnie od warunków określonych powyżej, w sporach będą miały zastosowanie następujące postanowienia: (1) arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, zastosowanie, wykonalność lub zawarcie niniejszej Umowy, w tym między innymi wszelkie roszczenie że całość lub jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub podlega unieważnieniu; (2) arbiter nie będzie miał uprawnień do prowadzenia jakiejkolwiek formy arbitrażu zbiorowego lub zbiorowego, ani do łączenia lub konsolidacji roszczeń przez osoby fizyczne lub na ich rzecz; oraz (3) niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich praw do procesu sądowego (innego niż sąd ds. drobnych roszczeń, o którym mowa poniżej) lub do pełnienia funkcji przedstawiciela, prywatnego prokuratora generalnego lub w jakimkolwiek innym charakterze przedstawiciela, lub do udziału jako członek grupy powodów, w jakimkolwiek procesie sądowym, arbitrażu lub innym postępowaniu przeciwko nam lub powiązanym stronom trzecim wynikającym z niniejszej Umowy lub związanym z nią. Istnieją tylko trzy wyjątki od niniejszej umowy arbitrażowej: (1) jeśli firma Karman ma uzasadnione przekonanie, że w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem praw własności intelektualnej związanych z którąkolwiek z Witryn lub Usług, firma Karman może dochodzić nakazu sądowego lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w dowolny sąd właściwej jurysdykcji; (2) niektóre Usługi podlegają różnym postanowieniom dotyczącym rozstrzygania sporów, które są przewidziane w warunkach mających zastosowanie do takich Usług; lub (3) wszelkie spory wynikające z, związane lub związane z niniejszą Umową mogą, według uznania strony wnoszącej roszczenie, zostać rozstrzygnięte w sądzie ds. drobnych roszczeń w hrabstwie Los Angeles w stanie Kalifornia, pod warunkiem, że wszystkie roszczenia wszystkich stron sporu podlegają jurysdykcji sądu ds. drobnych roszczeń.

Miejsce spotkania. W przypadku, gdy jakiekolwiek kwestie związane z niniejszą Umową lub korzystaniem z Witryn lub Usług nie podlegają arbitrażowi, jak określono w niniejszej Umowie lub w związku z wydaniem jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego w związku z niniejszą Umową, niniejszym wyraźną zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów znajdujących się w Los Angeles w Kalifornii.

Ograniczenia. Musisz dochodzić wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem z Witryn, Usług lub w ramach niniejszej Umowy, jeśli w ogóle, na piśmie do nas w ciągu jednego (1) roku od daty takiego roszczenie pierwszy powstał, czy taki roszczenie jest przez ciebie uchylony. Każdy roszczenie będą rozstrzygane indywidualnie, a Ty zgadzasz się nie łączyć swoich roszczenie z roszczenie jakiejkolwiek strony trzeciej.

Siła wyższa. Karman nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszej Umowy z powodu jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza jego uzasadnioną kontrolą.

Dostęp międzynarodowy. Witryny i Usługi są dostarczane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prawa innych krajów mogą się różnić w zakresie dostępu i korzystania z Witryn lub Usług. Karman nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tego, czy Witryny, Usługi lub dostęp lub korzystanie z Witryn lub Usług są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami lub regulacjami lub jakimkolwiek krajem innym niż Stany Zjednoczone Ameryki. Jeśli korzystasz z Witryn lub Usług lub uzyskujesz do nich dostęp poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystanie z nich jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz, bez ograniczania ogólności Twoich zobowiązań zgodnie z sekcją 4.5 niniejszej Umowy, zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Strony Zabezpieczone przed wszelkimi roszczenie wniesione lub dochodzone przeciwko którejkolwiek ze stron zabezpieczonych w wyniku korzystania lub dostępu do którejkolwiek z Witryn lub Usług poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

O niniejszych warunkach. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze i równoczesne umowy i porozumienia między użytkownikiem a firmą Karman dotyczące Witryn lub Usług, z wyjątkiem jakichkolwiek dodatkowych warunków mających zastosowanie do określonej Usługi. Nie możesz przenieść Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Karman. Karman może to zrobić dowolnie, w całości lub w części. Niniejsza Umowa będzie wiążąca dla następców i dozwolonych cesjonariuszy Ciebie i firmy Karman. Niniejsza Umowa nie tworzy żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią. Niepowodzenie lub opóźnienie w wykonywaniu przez stronę jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju wynikającego z niniejszej Umowy nie zrzeka się jej praw do wykonywania takiego prawa, uprawnienia lub przywileju w przyszłości, ani żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju nie wyklucza jakiegokolwiek inne lub dalsze korzystanie z takiego prawa, uprawnienia lub przywileju lub wykonywanie jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub przywileju na mocy niniejszej Umowy. Ty i Karman jesteście niezależnymi kontrahentami, a niniejsza Umowa nie przewiduje ani nie tworzy żadnej agencji, partnerstwa, joint venture, relacji pracownik-pracodawca. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpłynie na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy, z których wszystkie pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

Interpretacja. Słowa takie jak „w niniejszej Umowie”, „w dalszej części”, „w niniejszej Umowie” i „poniżej” odnoszą się do niniejszej Umowy jako całości, a nie tylko do sekcji, paragrafu lub klauzuli, w której występują takie słowa, chyba że z kontekstu wynika inaczej. Wszystkie definicje przedstawione w niniejszym dokumencie będą uważane za mające zastosowanie, niezależnie od tego, czy zdefiniowane słowa są używane w niniejszym dokumencie w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą, a każde odniesienie rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego obejmuje i odnosi się również do pozostałych, chyba że z kontekstu wynika inaczej. Uznaje się, że po słowach „zawiera”, „zawiera” i „w tym” następuje „bez ograniczeń” lub słowa o podobnym znaczeniu. O ile kontekst nie wymaga inaczej, słowo „lub” jest używane w sensie inkluzywnym (i/lub).

Łączność. Podając swój adres e-mail, zgadzasz się, że Karman może wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail związane z Witrynami lub Usługami oraz dowolnym kontem, które możesz posiadać. Jeśli nie chcesz otrzymywać ogólnych e-maili marketingowych, możesz zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach. Firma Karman może wysyłać do Ciebie wszelkie informacje prawne za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomienia w wiadomości na Twoje konto lub zwykłej poczty. Jeśli chcesz przekazać firmie Karman zawiadomienie prawne, zrób to listownie, zdeponowane w przesyłce w Stanach Zjednoczonych z potwierdzeniem odbioru, opłaconą przesyłką pocztową i zaadresowane w następujący sposób: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.